ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வரும் வாய்ப்பு இருப்பதாக கருதுகிறீர்களா? Live

  • நிச்சயம் வருவார்
    11% 6 / 51
  • வர மாட்டார்
    60% 31 / 51
  • கருத்து இல்லை
    27% 14 / 51