மாஸ்டர், ஈஸ்வரன், பூமி – எது உங்கள் சாய்ஸ் Live

  • மாஸ்டர்
    47% 9 / 19
  • ஈஸ்வரன்
    15% 3 / 19
  • பூமி
    36% 7 / 19