மதுகடைகளை திறக்கும் அரசின் முடிவு? Live

  • சரி
    28% 4 / 14
  • தவறு
    71% 10 / 14