வாரிசு – துணிவு எது உங்கள் சாய்ஸ்! Live

  • வாரிசு
    43% 145 / 331
  • துணிவு
    48% 160 / 331
  • இரண்டுமே
    7% 26 / 331