“வலிமை” ரிலீஸ் தள்ளிவைப்பு Live

  • நல்ல விஷயம்
    75% 9 / 12
  • மிகுந்த ஏமாற்றம்
    16% 2 / 12
  • கருத்து இல்லை
    8% 1 / 12