துணிவு vs வாரிசு எந்த டிரைலர் பிடிச்சிருக்கு? Live

  • துணிவு
    20% 1 / 5
  • வாரிசு
    80% 4 / 5
  • இரண்டுமே
    0% 0 / 5