தமிழகத்தில் ஊரடங்கின் நிலை? Live

  • திருப்திகரமாக உள்ளது
    12% 4 / 31
  • கடும் கட்டுப்பாடுகள் வேண்டும்
    41% 13 / 31
  • மக்கள் அலட்சியமாக இருக்கின்றனர்
    45% 14 / 31