சர்தார், பிரின்ஸ் உங்கள் சாய்ஸ் எது? Live

  • சர்தார்
    66% 16 / 24
  • பிரின்ஸ்
    12% 3 / 24
  • இரண்டுக்குமே இல்லை
    20% 5 / 24